Giften aan een ANBI, zoals Stichting Vrienden van de Zweede

Nut van geven aan een ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Zo worden giften die aan een ANBI zijn gedaan bij de ANBI niet belast met schenkbelasting. Daarnaast is voor de gift voor de ‘gever’ aftrekbaar van het belastbaar inkomen voor de heffing van inkomstenbelasting (of indien de gever bijvoorbeeld een BV is, aftrekbaar van de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting).

Van een ANBI is sprake indien de instelling door de Belastingdienst als een ANBI is aangewezen. Dit is te controleren in het ANBI-register van de Belastingdienst >

Mocht u vragen hebben over de aftrekbaarheid van uw gift of uw gift willen omzetten in een periodiek gift wees dan zo vrij en neem dan contact met ons op: actie@vriendenvandezweede.nl

VRIENDEN VAN DE ZWEEDE

Geregistreerde ANBI instelling, RSIN: 860357727

Inkomstenbelasting

De aftrek van een gift aan ANBI is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor een gift mag de ANBI geen tegenprestatie verschuldigd zijn. Er moet onderscheid worden gemaakt in twee soorten giften:

  1. Periodieke giften
  2. Gewone giften
1. Periodieke giften

Voor periodieke giften geldt geen minimum of maximumbedrag voor de aftrekbaarheid. Voor een periodieke gift aan een ANBI gelden voorwaarden. Deze zijn:

  • De gift is vastgelegd in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst met de ANBI.
  • De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat verplicht elk jaar hetzelfde bedrag aan de ANBI moet worden betaald. Het jaarlijkse bedrag mag ineens worden betaald of worden opsplitst in meerdere bedragen.
  • De bedragen worden minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt naar dezelfde ANBI.
  • De gift stopt uiterlijk bij overlijden van degene die de gift doet of van een ander.
2. Gewone giften

Voldoet de gift niet aan de voorwaarden voor een periodieke gift dan kan er sprake zijn van een gewone gift aan een ANBI. Gewone giften moeten met betaalbewijzen aannemelijk worden gemaakt. Voor de aftrek van gewone giften geldt dat het totaal van de giften moet uitkomen boven het drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Verder is de aftrek beperkt tot een maximum van 10% van het drempelinkomen.

Vennootschapsbelasting

Voor aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichamen, zoals een BV, geldt dat giften aan een ANBI aftrekbaar zijn van de belastbare winst van het lichaam. Een aftrekbare gift moet met schriftelijke bewijzen aannemelijk worden gemaakt. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.

© Copyright -- MFA de Zweede