Stichting MFA de Zweede

De multifunctionele accommodatie de Zweede is ontstaan vanuit een burgerinitiatief om voor Boekelo, Usselo en Twekkelo de sociale samenhang en het verenigingsleven te stimuleren en te versterken. De accommodatie is na jarenlange voorbereiding en inzet van vrijwilligers in 2014 gebouwd en in maart 2015 geopend.  Het gebouw is gefinancierd met gelden van de gemeente Enschede, fondsen vanuit het dorp, sponsoring van inwoners en bedrijven en een lening van de Stichting Steunfonds Nijmeijer.

Voor de realisatie is de Stichting Multifunctionele Accommodatie de Zweede is opgericht in 2008. MFA de Zweede is eigendom van  de Stichting MFA. De stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie,  het beheer en verhuur. Tevens treed Stichting MFA op als intermediair voor de verhuur van het Sportpark aan BSC Unisson.

Doel van de stichting

“Het ontwikkelen, (doen)realiseren, financieren en exploiteren van een multifunctionele accommodatie voor sportieve, sociaal maatschappelijke en culturele doeleinden in Boekelo, Usselo en Twekkelo, en het ontplooien van alle daartoe dienstige activiteiten in de ruimste zin des woords, waaronder mede begrepen het optreden in gerechtelijk procedures.”

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de verdere ontwikkeling en exploitatie van de multifunctionele accommodatie MFA de Zweede in Boekelo.

Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Visie

De visie van het bestuur is dat er een veelheid aan sportieve, sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten in het MFA worden ontplooid om sociale samenhang en leefbaarheid in Boekelo, Usselo en Twekkelo te versterken en ontwikkelen. De inwoners moeten MFA De Zweede zien als hun accommodatie, zich er thuis voelen en met plezier naartoe gaan. De Zweede moet veiligheid en geborgenheid bieden.

Strategie

Het bestuur wil de doelstelling realiseren langs de volgende lijnen:

 1. Uitbouw van MFA De Zweede.
  • Daarbij wordt op korte termijn ingezet op het realiseren van een dubbele spelzaal, zodat de binnensport, bewegingsonderwijs en evenementen een plaats krijgen.
  • Het bestuur wil het gebruik voor bewegingsonderwijs mogelijk maken door het (mede-) organiseren van leerlingenvervoer naar MFA Zweede. Initiatieven en ontwikkelingen voor de vestiging van de scholen dichterbij De Zweede zullen worden ondersteund.
  • Door het verder uitbouwen van de sportgebruiksmogelijkheden in het kader van de hippische gebiedsontwikkeling om en bij De Zweede. Dit laatste in nauwe samenwerking met het bestuur van de Military en de gemeente Enschede.
 1. Vergroten van de gebruiksmogelijkheden.
  • Door het realiseren van meer gebruiksmogelijkheden en functionaliteit. Hierbij valt te denken aan het bieden van meer sportmogelijkheden, zoals zaalvoetbal, hockey, (beach)volleybal en bijvoorbeeld seniorenvoetbal. Maar ook aan functies als bewegings-en ontmoetingsactiviteiten voor senioren en ouderen, culturele activiteiten als dans-, teken- en schilderlessen. Of yoga, meditatielessen etc. MFA De Zweede moet de landingsplek zijn voor sociale, culturele, maatschappelijke en sportverenigingen in Boekelo, Usselo en Twekkelo.
 2. Bevorderen van de samenwerking.
  • Door het bevorderen van de samenwerking tussen de verenigingen op bestuurlijk en administratief niveau, om zo de bestuurlijke druk te verminderen en de samenhang te vergroten.
 1. Optimalisatie van gebruik en onderhoud.
  • Het vastleggen en communiceren van duidelijke huis- en gebruiksregels.
  • Het sluiten van duidelijke contracten die het multifunctioneel gebruik van ruimtes mogelijk maken
  • Het dagelijks beheer van het gebouw en de ruimten door de beheerder (vrijwilliger met als enige met een vrijwilligersvergoeding)
  • Het in samenwerking met de commissie beheer en de beheerder uitvoeren van klein onderhoud.
  • Het opstellen en uitvoeren van een groot onderhoudsplan, waarvan de uitvoering waar mogelijk met vrijwilligers zal plaatsvinden, om de kosten te drukken.

Contact

Factuur- en bezoekadres

Organisatiegegevens

 • Juridische naam: Stichting MFA de Zweede
 • Statutaire zetel: Boekelo, gemeente Enschede
 • Adres: Boekelosestraat 275, 7548AS Enschede
 • Bank: NL66rabo0148950612 | St. Multifunct. Accommodatie
 • KvK-nummer: 08186389
 • RSIN: 820262559
 • BTW: NL820262559B01

Statuten

Bestuur en organisatie

De stichting heeft een bestuur dat volgens de statuten in artikel 3 bestaat uit een oneven aantal bestuursleden en kent minimaal 5 leden. Het huidige bestuur bestaat uit zes personen en heeft een vacature .

De bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar benoemd en zijn maximaal voor 2 periodes herbenoembaar. In de bestuursvergadering is een rooster van aan- en aftreden vastgesteld, dat telkens als het nodig is wordt geactualiseerd.

Eén bestuurder, de voorzitter of de secretaris van de stichting, wordt benoemd door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid BSC Unisson.

Op grond van artikel 3.8 van de statuten kan aan de bestuursleden geen vergoeding worden toegekend. Bestuursleden hebben alleen recht op een vergoeding van de door hen gemaakte onkosten.

De bestuursleden zijn allen actief in commissies die zijn ingesteld voor het beheer en exploitatie van de stichting.

* benoemd door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid BSC Unisson.
NaamFunctieSindsAftredendHernoembaar
Ben ter Stal *Voorzitter08-201708-2025
ja
Henry ZandbergenSecretaris02-202002-2024ja
Berthil DijkstraPenningmeester09-202309-2017ja
Marcel ten ThijeLid08-202208-2026ja
Jantina BoedeltjeLid11-202211-2026ja
Bart TieckeLid06-2023
06-2027
ja
[vacature]Lid

Commissies

Commissie ‘De Zweede Verhuur’

Deze commissie is verantwoordelijk is voor de vaste verhuur, huurvoorwaarden en contracten voor  de verhuur van de ruimtes aan de ‘vaste’ verenigingen en andere gebruikers.

Commissie ‘De Zweede Gebruik’

Deze commissie die verantwoordelijk is voor de incidentele verhuur en activiteiten. De commissie ziet toe op de coördinatie en planning van de activiteiten en gebruik van de ruimtes  en de  bezetting van de Zweede. Daarnaast is ze beschikbaar als aanspreekpunt voor de beheerders voor  het dagelijkse beheer en het aanspreekpunt voor de scholen.

Momenteel zijn er twee beheerders, die op grond van een vrijwilligersvergoeding de beheerswerkzaamheden uitvoeren en coördineren

Commissie ‘De Zweede Beheer’

Deze commissie houdt zich bezig met de beheersactiviteiten voor het gebouw, waaronder , de schoonmaakafspraken, het klein onderhoud en planning van groot onderhoud.

Veel van de werkzaamheden, waaronder klein- en groot onderhoud wordt gedaan door grote groep vrijwilligers. 

De Zweede gebruikersraad.

Alle vaste huurders van De Zweede worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst van de gebruikersraad om zaken te bespreken die van belang zijn voor alle huurders. Hier worden oplossingen bedacht voor de dagelijkse problemen in het gezamenlijk gebruik van het gebouw.

Het stichtingsbestuur communiceert met de gebruikers en huurders van het pand via de gebruikersraad, dan wel per post of per email.

Tevens wordt regelmatig de dorpsraad mondeling geïnformeerd over de activiteiten en de ontwikkelingen bij De Zweede.

 

 

© Copyright -- MFA de Zweede